FSTVLST HITSKITSCH INFOGRAPHIC

FSTVLST x LEPASKENDALI

Motion Infographic FSTVLST HITSKITSCH
Design by : Farid Stevy Asta faridstevy.com
Motion Graphic by : LEPASKENDALI LABS
Song by : FSTVLST -ayun buai zaman-